“Mensen die naar je luisteren en je ideeën waarderen, dat is wat ik in Treams vond.”

English below

Hij schreef zijn eerste regel code toen hij 8 jaar oud was. “Lang geleden, aan het begin van de jaren ’90. Het was niet normaal dat mensen een computer hadden, helemaal niet in Venezuela, waar ik vandaan kom. Mijn vader was elektronisch ingenieur en dus hadden wij thuis een computer. Ik speelde er spelletjes op en deed kinder-dingen. Op een dag gaf mijn vader me een boek over een codetaal genaamd ‘Basic’. Ik heb gedaan wat er in de oefeningen stond. Het was geweldig om te zien wat er gebeurde!” Zo is het allemaal begonnen.

We spraken met Roberto Marques, Team lead Development bij Treams. Roberto is een Microsoft Certified Developer. Hij werkt nu (2018) bijna een jaar bij Treams werkt. Hij komt uit Venezuela maar woont nu 2 jaar in Nederland. “Nederland is een fijn land om in te wonen. Ik heb 28 jaar in Venezuela gewoond. Het is daar prachtig weer, we hebben mooie stranden, bergen, woestijnen, jungles, alles wat je maar kunt wensen. Wat je ook wilt, het is er. Maar het gaat niet om het land, de schoonheid of de bronnen. Een land wordt gevormd door mensen en Nederlanders zijn erg vriendelijk, behulpzaam en ze houden van elkaar en wat ze doen. ”

Bijna een jaar geleden ontmoette Roberto Iris en de rest van het Treams-team. Het was op een vrijdagmiddag in Microlab, waar Roberto voorheen ook al werkte. Hij vertelde me dat er onmiddellijk een klik was. “We gingen na de borrel een hamburger eten in de stad en hadden enorm veel plezier. Ik werkte bij een ander bedrijf dat niet de beste werkomgeving had voor mij. Ik wilde werken op een plek waar wat ik doe echt iets betekent en waar wordt geluisterd naar mijn mening en standpunten. Bijvoorbeeld als je een idee inbrengt. Mensen zullen het erover hebben alsof het een mogelijke optie is en het daadwerkelijk meenemen in hun beslissing. Dat is belangrijk voor mij. Mensen die naar je luisteren en je ideeën waarderen, dat is wat ik in Treams vond.”

Vandaag, bijna een jaar later, is Roberto nog steeds Team Lead Development bij Treams. Zijn werk verandert van week tot week. “Ik organiseer meetings om de plannen en doelen voor het volgende kwartaal op te stellen; welke dingen we gaan ontwikkelen, welke functies we gaan bouwen in onze software en waar we dan op moeten letten. We werken met het Tech-team in sprints waarin we definitieve tijdlijnen opstellen voor specifieke taken. Maar ik doe vooral ook veel softwareontwikkeling. Onze software is gemaakt in .NET, wat een heel interessante en complete taal is. Naast de web-versie ontwikkel ik de mobiele apps in Android en iOS, en dat is een grote uitdaging. Het is een totaal andere wereld die veel verandert. Ik begon jaren geleden met mobiel toen we Android 2.1 en iOS 5 hadden. Op dit moment komt iOS 12 bijna uit, dus het is een hele reis. Je moet je kennis bijhouden, en dat vind ik leuk. Bij Treams hoef je niet elke dag hetzelfde te doen met dezelfde tools, dat maakt het echt leuk.”

Een van de kenmerken van softwareontwikkelaars is dat ze altijd op zoek zijn naar nieuwe dingen. Het is niet voor niets dat developers zo vaak van baan veranderen. Volgens Roberto verveel je je niet snel bij Treams. “Ik denk dat ik me hier nooit heb verveeld. Eigenlijk is dat raar. Ik heb in verschillende bedrijven gewerkt, totaal anders dan Treams. Ik zie altijd dat mensen zich op een gegeven moment vervelen en dat is iets wat ik bij Treams nooit heb gemerkt. Bij de meeste bedrijven is er één persoon die vertelt wat je moet doen. Ik denk dat vervelen voortkomt uit het niet leuk vinden van wat je doet of niet leuk vinden van wat je wordt opgedragen. Bij Treams krijgen we geen taken opgelegd. We bedenken de ideeën samen als groep en voeren het uit. Je zal je niet snel vervelen door je eigen ideeën. Bij Treams hebben we ook een mooie werkomgeving, gedreven collega’s, de mogelijkheid om te groeien, we vieren prestaties en vragen continu feedback aan elkaar. We hebben een goede balans tussen heel hard werken en nieuwe ideeën creëren. We plannen goed hoe alles eruit komt te zien, hebben scrumvergaderingen en bouwen en testen het daarna. Maar we hebben ook weken waarin we gewoon gaan zitten en nieuwe dingen en nieuwe functies bedenken. We hebben bijvoorbeeld de pressure-cooker weken waarin we onszelf een week opsluiten. Aan het eind van die week zijn er honderd ideeën, die brengen we terug naar één of twee en die werken we dan meteen uit.”

Teamwork is een van de belangrijkste dingen bij Treams. “We werken samen met alle andere mensen en afdelingen binnen de organisatie. Door samen te werken met bijvoorbeeld het designteam of het salesteam wordt het werk efficiënter. Het eindresultaat is altijd beter wanneer je samenwerkt. Sinds ik hier werk hebben we verschillende nieuwe features voor onze webversie uitgebracht. Ook hebben we de hele mobiele app opnieuw uitgebracht. Dat was nogal een uitdaging, maar door samen te werken komen we er. Hoe het ontwerp eruit moet zien, de bruikbaarheid, de gebruikerservaring, het moet allemaal top zijn. Onze klanten zijn er erg blij mee en daar werk je voor. Er is niets beter dan een tevreden klant.”

Toen ik Roberto vroeg om het werken bij Treams in één woord te beschrijven, was zijn antwoord meteen: fun! “Werken bij Treams is zo leuk! We hebben nerf-guns op kantoor, we hebben onze eigen interne grappen, we doen wat we willen doen en we hebben plezier terwijl we het doen. Als we naar de Efteling willen gaan om onze prestaties te vieren, gaan we naar de Efteling. En als we willen gaan picknicken omdat we veel nieuwe klanten hebben, doen we een picknick. Het is ons bedrijf en iedereen is welkom. Het is heel leuk om daar deel van uit te mogen maken!”

“Hopelijk ben ik over 5 jaar nog steeds bij Treams. Ik geniet er echt van om hier te zijn en vind het heel leuk wat ik doe. Ons team groeit hard, we hebben altijd vacatures voor developers open staan die zich bij het ontwikkelingsteam kunnen voegen. Mensen die graag nieuwe dingen leren, en graag leren hoe onze software is gebouwd. We zijn op zoek naar mensen die plezier willen hebben en ook hun ideeën op tafel willen leggen en deze waar wil maken. Wat ik voor hen doe? Ik wil hen leren dingen op een andere manier te doen om zichzelf te verbeteren. Ik wil een goede leider voor hen zijn. Dus iedereen: kom werken voor Treams! We hebben pindakaas, gratis bier en greasy friday . Wat wil een developer nog meer?”


“People that listen to you and appreciate your ideas, that’s what I found in Treams.”

He wrote his first line of code when he was 8 years old. “It was another time, the beginning of the 90’s. Having a computer was something weird but my dad was an electronic engineer and he had a computer at home. I used to play games on it and do kids-things. One day my father gave me a book about a language called ‘Basic’. Basically what I did was copying the things that were in the exercises and put them on my computer. Running that was great!” That’s how it all started.

We talked to Roberto Marques, Development Team Lead at Treams. Roberto is a Microsoft Certified Developer who has been working at Treams for almost a year . He’s from Venezuela but has been living in The Netherlands for 2 years now. “The Netherlands is a good country to be in. I lived in Venezuela for 28 years. We have great weather, beautiful beaches, mountains, deserts, jungles, everything you can wish for. Whatever you want, it’s there. But a country is not a piece of land, it’s not resources. A country is formed by people and Dutch people are really friendly, helpful and they like each other and what they do a lot.”

Almost one year ago Roberto met Iris and the rest of the Treams team. It was on a Friday afternoon at Microlab, where Roberto also worked. He told me that there was a click immediately. “We went for a burger downtown and had a lot of fun together. I was working at another company which did not have the best working environment. I wanted to work in a place where what I do really means something. And where my opinion and points of view are taken into account. If you tell an idea and people will check it and talk about it like it’s a possible option and then take a decision based on it, that’s important for me. People that listen to you and appreciate your ideas, that’s what I found in Treams.” A new Treams team member was born.

Today, almost one year later, Roberto is still Lead Software Developer at Treams. His work changes a lot from week to week. “I organize meetings to set up the roadmap for the next quarter; what things we are going to develop, what features we’re going to build and what things we need to pay attention to. We also have team meetings with the Tech-team to set up definite timelines on specific tasks. But there is also a lot of software development. Our software is made in .NET, which is a really interesting and complete language. I also do the mobile apps in Android and iOS, and that’s a big challenge. It’s a totally different world that is changing a lot. I started in mobile years ago when we had Android 2.1 and iOS 5. At this point iOS 12 is almost coming, so it’s quite a journey. You have to keep up, and I like that. At Treams you don’t have to do the same thing everyday with the same tools.”

One of the characteristics of software developers is that they are always looking for new things. It is not without reason that software developers change jobs so often. According to Roberto, you don’t get bored easily at Treams. “I think I’ve never been bored here. Actually that’s weird. I worked in several companies, totally different from Treams. I always see people get bored at some point and that’s something I never heard at Treams. At most of the companies there is one person that tells you what you need to do. I think being bored comes from not liking what you’re doing or not liking what you’re told to do. But that’s the thing, we don’t get told what to do. We come up with the ideas as a group and you will never get bored of your own ideas. At Treams we also have a very nice working environment, driven colleagues, the opportunity to grow, we celebrate achievements and give feedback to each other. We also have a good balance between working very hard and creating new ideas. We plan properly how everything is going to look like, have scrum meetings and after that we build it and test it. But we also have weeks when we just sit down and come up with new things and new features. For example we have the pressure cooker weeks where we lock ourselves up for a week and at the end we come up with a lot of great ideas and work it out immediately.”

Teamwork is one of the most important things at Treams. “We work together with other people in the organization. Everyone has a very good impact on each other. Working together with, for example, the design team or the sales team makes work more efficient. The end-result is always better when you work together. Since I work here we released a few new modules for web and we did the whole new mobile app. That’s quite a challenge, but we got such a good input from everyone. How the design should look like, the usability, the user experience. Our customers are very happy with it and that’s where you work for. There’s nothing better than a happy customer. They are really happy with how we do things and which decisions we make. But that comes from everyone in the company.”

When I asked Roberto to describe working at Treams in one word, his answer was immediately: Fun! “Working at Treams is so much fun! We have nerf-guns in the office, we have our own internal jokes, we do what we want to do and we have fun while doing it. If we want to go to the Efteling to celebrate our achievements, we go to the Efteling. And if we want to go do a picnic because we have a lot of new clients, we do a picnic. It’s our company and everyone is welcome. It’s very nice to be part of that!”

“Hopefully I’m still at Treams in 5 years. I really enjoy being here and I really like what I do. Our team is growing, we’re always looking for software developers that can join the development team. People that like to learn new things, and like to learn how our software is built and understand the reasons why it’s built. We are looking for people that want to have fun and also want to bring their ideas to the table and see them grow. What I want to do? I want to teach them to do things in a different way to improve themselves. I want to be a good leader for them. So everyone: come work for Treams! We have peanut butter, free beer and Greasy Friday. What else can a developer ask for?”